ZAŁOŻENIA I ZADANIA REGIONALNEGO OŚRODKA TELEWIZJI

Przedstawione założenia i zadania regionalnego ośrodka telewizyjne­go, rozumianego jako medium komunikowania się społeczności lokalnej, są propozycją, którą można traktować jako swoistą doktrynę i misję ośrodka. Poprzez kompleksowe ujęcie tematu dostarczają one satysfak­cjonujących odpowiedzi na pytania dotyczące istoty funkcjonowania mediów, postawione w pierwszej części artykułu. Mimo iż te zagadnie­nia odnoszą się do ośrodka regionalnego telewizji, można je traktować jako punkt wyjścia w dyskusji nad bardziej ogólną formułą masowej komunikacji w Polsce. Precyzyjne sformułowanie doktryny i misji insty­tucji medialnej jest zaledwie wstępem do budowania nowoczesnego sys­temu porozumiewania się za pośrednictwem telewizji. Zadania, jakie stawia sobie stacja telewizyjna, mają sens wtedy, gdy można je zrealizo­wać. W innym przypadku są tylko katalogiem twierdzeń o charakterze życzeniowym.

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2015 Aspekty odbioru telewizji Brak komentarzy

PODEJMOWANE PRÓBY

Z założeń dotyczących współwłasności regionalnej stacji telewizyj­nej i maksymalizacji aktów komunikowania się społeczności lokalnej wynika konieczność realizacji zadania polegającego na dążeniu do wzbu­dzenia przekonania wśród członków społeczności lokalnej, że regionalna stacja telewizyjna jest wiarygodnym, dostępnym i potrzebnym ze wzglę­du na swoją specyfikę medium jej komunikowania się. W atykule podjęliśmy próbę pokazania telewizji w perspektywie osobo­wej w przekonaniu, że prawda o funkcjonowaniu mediów kryje się w głębokich motywach indywidualnych zachowań, które często nie są sobie nawzajem komunikowane przez ludzi telewizji. Wynika to najczęś­ciej z faktu, że te zachowania mogą być inteligentnie kamuflowane lub nie są w ogóle uświadaniane. Jest kilka obiegowych, powtarzanych do znudzenia haseł, w które mało kto wierzy, ale używa się ich jako legity­macji do swojego duchowego przywództwa.

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2015 Aspekty odbioru telewizji Brak komentarzy

ZAMIERZONE PRZYJMOWANIE POSTAWY

Kolejnym, w istocie jednym z najważniejszych zadań stojących przed osobami pojawiającymi się na wizji, jest szczególna dbałość o poszano­wanie godności, porządku wartości, uczuć i poczucia własnej wartości odbiorców ich programu. Zagadnienie szacunku dla drugiego człowieka jest złożone, choć intuicyjnie stosunkowo łatwo dokonać oceny czyjegoś zachowania jako wyrażającego lub niewyrażającego szacunek wobec swego rozmówcy w procesie komunikacji. Postawa szacunku przejawia się poprzez ubiór, sposób wyrażania się, gesty, mimikę twarzy itd., natomiast brakiem szacunku wobec odbiorców telewizji jest m.in. łama­nie konwencjonalnie ustalonych reguł tzw. cyklicznych programów. Zmiany w takich programach, dotyczące scenografii, stylu zachowania się osób, a także pory emisji, muszą być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością.

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2015 Aspekty odbioru telewizji Brak komentarzy

NIEPRZEWIDYWALNE REAKCJE

Jego reakcje nierzadko stają się nieprzewidywalne dla niego samego, a także często są różne od przedprogramowych ustaleń. Udział w realizacji programu studyjnego oznacza dla zaproszonego gościa konieczność efektywnego funkcjonowa­nia w ekstremalnych warunkach swoistego laboratorium audiowizualne­go. Takie sztuczne warunki mogą być spostrzegane jako sytuacja zagra­żająca, wymagająca podjęcia nowego rodzaju aktywności, gdyż dotych­czasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Dlatego też dziennikarze, świadomi trudności, jakie przeżywa zaproszony do studia gość progra­mu, winni podjąć działania minimalizujące przeżywany przez niego stres. Obowiązek zapewnienia komfortu psychicznego spoczywa na gos­podarzu programu przed, w trakcie oraz po jego emisji.

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2015 Aspekty odbioru telewizji Brak komentarzy

KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU

Kreowanie pozytywnego wizerunku zaproszonych osób poprzez stwarzanie im komfortowych warunków, w których mogą one w sposób wiarygodny zaprezentować siebie i swoje opinie (goście występują za­wsze w roli ekspertów).Regionalna stacja telewizyjna stale jest zainteresowana kontaktem z osobami, które poprzez udział w programach stają się ich faktycznymi współtwórcami, mimo iż nie są etatowymi pracownikami telewizji. Dla większości ludzi tzw. występ przed kamerą telewizyjną jest faktem w równym stopniu nobilitującym, co budzącym niepokój. Z jednej strony osoby te chcą się jak najlepiej zaprezentować, z drugiej zaś – muszą radzić sobie z wyraźnie odczuwanym stresem.

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2015 Aspekty odbioru telewizji Brak komentarzy
 
  • System reklamy Test
Październik 2016
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31